New Fur Coats

Photo — Lena Korolevich
Models — Liz Yefremava, Marina Horda
Fur — Kseniya Romanova